Privacybeleid

Uitgebreide versie – Privacyverklaring – Dansstudio Jazz & Joy VZW

Contact:

Als DANSSTUDIO JAZZ & JOY VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring met vragen zit, kan je altijd terecht bij:

Dansstudio Jazz & Joy VZW

Zetel: Polderstraat 146 – 2070 Zwijndrecht

E-mail: info@jazzandjoy.be

Telefoon: 0476 30 11 34

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Dansstudio Jazz & Joy VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de lessen en activiteiten van Dansstudio Jazz & Joy VZW
  (uitvoering van de overeenkomst door je lidmaatschap)
 • Het versturen van informatie rond onze werking en uitnodigingen naar activiteiten die we zelf organiseren of waaraan we met de groep of een deel van de groep aan deelnemen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidies van de gemeente (wettelijke verplichting)

Om de bovenvermelde doelstellingen te bereiken vragen we volgende persoonsgegevens om ze op te slaan, te verzamelen en te verwerken

 • Identificatiegegevens : Naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht en geboortedatum

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doelstellingen waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden.

 • De Gezinssportfederatie – Troonstraat 125 – 1050 Brussel voor de verzekering (naam, adres, geboortedatum, e-mail, geslacht)
 • De gemeente Zwijndrecht voor het subsidiedossier (naam, adres, geboortedatum, geslacht)
 • Sporta Tongerlo voor het organiseren van het danskamp (naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit)
 • Vrijwilligers die helpen tijdens optredens (naam en telefoonnummer)

Persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar zullen door ons enkel aan deze derden worden doorgegeven. Voor alle andere verwerking van persoonsgegevens aan derden zullen wij eerst de toestemming vragen aan de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Verder zullen wij de verstrekte gegevens van volwassenen niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is zoals bijvoorbeeld in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Wij kunnen persoonsgegevens  wel doorgeven aan derden indien de persoon ons er de toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Dansstudio Jazz & Joy VZW verbindt zich ertoe de gegevens niet langer dan 5 jaar bij te houden.

Beveiliging van gegevens

Volgende maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 • Alle personen die namens Dansstudio Jazz & Joy VZW van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Gegevens worden bewaard in Excel-bestanden.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We hebben een antivirus.

Je rechten omtrent je gegevens

 • Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kan je ons hierover contacteren.
 • Je hebt het recht op vergetelheid zolang dit niet in strijd is met de overeenkomst als lid.
 • Je kunt bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers.
 • Je hebt het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen naar jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij  je ons hierover zo snel mogelijk te contacteren. Je kan ook altijd een klacht indienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Dansstudio Jazz & Joy VZW kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op  13 maart 2018