Panathlonverklaring

Panathlonverklaring

Ethiek in de jeugdsport

Met deze verklaring gaan wij, het bestuur, de werkgroep en de dansleerkrachten van de dansstudio Jazz &Joy de verbintenis aan om heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat:

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

Op het vlak van de  danslessen zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische vaardigheden (technisch – ritmisch), een gezond en veilig nastreven van perfectie naar uitvoering toe, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.  We geloven dat de drang om zich te verbeteren in de danstechnieken gepaard gaat met succes en plezier maar ook met mislukking en frustratie. We zullen kinderen de kans geven ermee om te gaan en te integreren in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen door er samen over te praten en tot relativeren te komen. We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

2.We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, pesten, racisme, homofobie, seksueel misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen om de fair-play te bevorderen en te zorgen voor een kindvriendelijke aanpak. We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de dansstudio Jazz & Joy.

4.  We verwelkomen de steun van sponsors maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

We verwelkomen sponsoring alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de dansstudio Jazz &Joy. We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

5.  Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht:

  • Sport te beoefenen
  • Zich te vermaken en te spelen
  • In een gezonde omgeving te leven
  • Waardig behandeld te worden
  • Lessen te kunnen volgen en begeleid te worden door competente mensen
  • Deel te nemen aan lessen die aangepast zijn aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
  • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste choreografie
  • In veilige omstandigheden aan sport te doen
  • Te rusten
  • De kans te krijgen om een dansster te worden, of het niet te worden

Samen met regeringen, sportfederaties onder wie ook GSF, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf willen wij deze verklaring onderschrijven en toepassen.

Het coördinerend dansteam – Zwijndrecht – 15 januari 2009