Informatienota

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE VERENIGING EN DE VRIJWILLIGER

Deze informatienota voldoet aan de bepalingen van de wet op de rechten van de vrijwilligers.

  1. ORGANISATIE

Naam van de vereniging: Dansstudio Jazz & Joy – GSF

Adres: Polderstraat 146 – 2070 Zwijndrecht

Telefoon: 03/252.58.38

E-mail: info@jazzandjoy.be

Sociale doelstelling

Als danscentrum wil de dansstudio Jazz & Joy een brede waaier aan dansvormen aanbieden met oog voor kwaliteit en toegankelijkheid voor iedereen. Deze dansactiviteiten hebben een opleidend en ontspannend karakter. Het programma is er dan ook op gericht om de doorgroei naar de hogere niveaus te ondersteunen zodat iedereen zich verder kan bekwamen.

Juridisch statuut: VZW

Verantwoordelijke binnen de vereniging voor informatie over de rechten en plichten van de vereniging en de vrijwilliger:

Naam: Gillaine Moenssens

Functie: Voorzitter

Verantwoordelijke van de vereniging, die moet verwittigd worden bij ongevallen:

Naam: Gillaine Moenssens

Functie: Secretaris – verantwoordelijke GSF

03/252.58.38

Deze persoon bezorgt je de nodige aangifteformulieren die de gekwetste  meeneemt naar geneesheer en onderzoeken en die nadien door hem/haar worden binnengestuurd naar GSF waar men zorgt voor de verdere afhandeling van de zaak.

  1. VERZEKERINGEN

Verplichte verzekering

Waarborgen: De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.

Maatschappij: G.S.F Gezinsfederatie

Polisnummer: 7.159.054

Vrije verzekeringen

Waarborgen: Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten.

Maatschappij: Idem

Polisnummer: Idem

Waarborgen: Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s

Maatschappij: Idem

Polisnummer: Idem

  1. VERGOEDINGEN

De vereniging betaalt een forfaitaire vergoeding voor: de dansjuffen.

Voor de andere vrijwilligers betaalt de vereniging de reële kosten, mits overhandiging van de juiste wettelijk bewijsstukken :

  • onkosten voor het maken van kledij
  • kilometervergoeding om gerief aan te halen enz…
  1. AANSPRAKELIJKHEID

De Dansstudio Jazz & Joy is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de vereniging of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

  1. GEHEIMHOUDINGSPLICHT

Volgens artikel 458 van het Strafboek.

‘ Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden met een geldboete’.

De vermelding ‘alle andere personen’ in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is.

WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing, ……

De vereniging heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld,……

Het Bestuur
Dansstudio Jazz & Joy

Gillaine Moenssens (Voorzitter)
Gillaine Moenssens (Secretaris)