Gedragscodes

Gedragscodes voor lesgevers

 1. Respect en afspraken

Voorbeeldfunctie

 • Lesgevers zijn ruim op tijd aanwezig en verwittigen het bestuur op tijd als ze afwezig zullen zijn. Ze zoeken mee naar een vervanger die de afwezigheid kan opvangen.

Respect

 • Elke lesgever behandelt deelnemers en ouders met respect ongeacht hun culturele achtergrond, huidskleur, geloof of afkomst. Ze stralen fair play uit en bannen discriminatie. Ze geven iedereen gelijke kansen.
 • Lesgevers beoordelen niet op basis van aan/afwezigheid, kwaliteiten of beperkingen maar wijzen ouders met respect op hun verantwoordelijkheid die zij hebben in de vooruitgang van hun kind tijdens de lessen. Kinderen die teveel afwezig zijn, raken achterop en verliezen de moed.
 • Lesgevers kennen de regels, reglementen, richtlijnen, gedragscodes en zorgen ervoor dat die ook worden toegepast.
 • Jaloersheid of achterbaks gedrag dulden we als lesgever niet omdat dit gedrag de sfeer binnen de dansgroep verpest.

Goede en duidelijke afspraken

 • In het begin van het dansjaar lichten de dansjuffen de ouders in rond afspraken die noodzakelijk zijn. Lesgevers moeten erop toezien dat ze verder niet gestoord worden tijdens de les. Bij vragen kunnen ouders altijd een afspraak maken met de lesgever zelf of de vraag richten aan de jeugdcoördinator Gillaine Moenssens – moenssens@gmail.com die meestal alle praktische vragen kan beantwoorden. Voor ethische kwesties hebben we een API – zorgcoach Lieve Vergauwen die altijd gecontacteerd kan worden : lieve.vergauwen@gtibeveren.be
 1. Plezierbeleving

Plezier voorop

 • Iedereen is welkom. Lesgevers zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt op dansles.
 • Lesgevers bieden kwaliteitsvolle danslessen aan, aangepast aan de leeftijd. Ze scholen zich waar mogelijk nog altijd bij.
 • Lesgevers dienen de creativiteit van de dansers zelf te ontwikkelen. Daarom is het noodzakelijk om ze regelmatig vrij te laten bewegen op muziek. Indien ze zelf emoties kunnen uitbeelden zullen ze er meer plezier aan beleven en zal hen dat ook helpen om moeilijkheden al dansend te verwerken.
 • Laten hen kiezen welke dans ze nog eens graag zouden terug dansen
 • Lesgevers focussen op de mogelijkheden van de deelnemers en niet op de tekortkomingen.
 • Vragen of ze de les leuk vonden. Zo kan er ook door de lesgever geremedieërd worden
 1. Fair play

Omgaan met winst en verlies

 • Lesgevers moeten erop toezien dat niet altijd de sterke dansers vooraan staan, maar dat ook de minder sterke dansers door een rotatie binnen de choreo af en toe de kans krijgen om ook heel even in de spotlights te staan. Dit zal hen helpen om vertrouwen te winnen.
 • Lesgevers moeten spontaan dansers feliciteren voor hun inzet en niet enkel de sterke dansers pluimen geven. Zo leren de dansers ook dat kleine vooruitgangen bij anderen ook felicitaties verdienen en  creëert men een sfeer van waardering voor elkaar.
 1. Waardering

Positieve feedback en complimentjes

 • Lesgevers geven nooit spottende opmerkingen
 • Lesgevers benadrukken wanneer een danser het goed doet
 • Ze laten ook niet toe dat kinderen worden uitgelachen maar stimuleren dansers om ook elkaar te complimenteren
 1. Veiligheid

Veilige sportomgeving

 • Lesgevers kijken toe op zandvrije dansschoenen. Zand in schoenen is gevaarlijk om uit te schuiven
 • Lesgevers vegen de vloer voor de aanvang van de lessen om ze stof- en zandvrij te maken
 • Wordt er met materiaal gedanst, moet dit veilig zijn. Steps regelmatig nakijken of alle antislipvoetjes nog aanwezig zijn.
 • Materiaal verwijderen indien het niet meer veilig is.

Bedrog en (seksueel) misbruik

 • Lieve Vergauwenvergauwen@gtibeveren.be is onze zorgcoach waar elke danser en ouder bij terecht kan mochten er zich problemen voordoen.
 • Dansen zonder lichamelijk contact is bijna niet mogelijk. Lesgevers zien er op toe dat dit functioneel blijft en er geen misbruik van gemaakt wordt.
 • Lesgevers leren het lichaam te gebruiken als expressief instrument binnen de dans.

Pesten en agressie

 • Lesgevers reageren kordaat op alle vormen van ongewenst gedrag, pestgedrag, verbale of fysieke agressie. DIT KAN NIET. Bij ernstige gevallen wordt de zorgcoach ingeschakeld.
 • Lesgevers geven ook altijd het goede voorbeeld.
 1. Kwaliteitsvol aanbod

Kwaliteit en bijscholing

 • Lesgevers scholen zich regelmatig bij om op de hoogte te zijn van de nieuwe trends binnen de danswereld.
 • Dansers worden ingedeeld in groepen die bij de kleuters leeftijdsgebonden zijn. Daarna worden ze ingedeeld volgens hun motorische, ritmische en cognitieve vaardigheden. Dit is belangrijk om het plezier in het dansen te blijven behouden. Dansers die boven hun niveau moeten dansen worden het beu en dansers die onder hun niveau dansen, vervelen zich.
 • Elke danser wordt binnen zijn mogelijkheden uitgedaagd om grenzen te verleggen.

Gedragscodes  dansleerkracht/ouders

 1. Respect en afspraken

Aanwezigheid

 • Lesgevers moeten ouders stimuleren om tijdig thuis te vertrekken, zodat de dansers op tijd in de danszaal zijn.
 • Ouders worden verzocht om de lesgever tijdig te verwittigen wanneer een danser niet aanwezig kan zijn
 • Lesgevers noteren aanwezigheden op lijsten.

Afspraken nakomen

 • Afspraken worden duidelijk met ouders gemaakt en gevraagd die afspraken na te komen
 • Extra repetities worden aangekondigd via briefing EN via de digitale weg
 • De gedragscodes staan op de website.
 • Via de website en via facebook wordt regelmatig geïnformeerd zeker wanneer lessen worden afgelast omwille van ziekte van lesgevers waarvoor geen vervanging is.

Verdraagzaamheid

 • Buiten de danslessen organiseren we toonmomenten, optredens, een kerstgebeuren, deelname aan evenementen enz… waar ouders elkaar kunnen leren kennen.
 • Ouders maken we duidelijk dat mooie resultaten de verdienste zijn van de groep die gedanst heeft. Elke pion binnen de groep is belangrijk en verdient een applaus.

Respect voor de vrijwilligers

 • Binnen de dansstudio wordt heel veel werk verzet door vrijwilligers. Als ouders problemen hebben met de manier van werken, met de manier van lesgeven enz… kan daar steeds over gepraat worden. Ouders kunnen een afspraak maken met de lesgever of de betrokkene om het probleem te bespreken. De zorgcoach kan overkoepelend werken indien nodig.
 1. Fair play

Omgaan met winst en verlies

 • Wij danken ouders voor elk groepsapplaus.
 • Wij danken ouders voor elk complimentje dat ze voor andere dansers over hebben
 • Wij danken ouders voor elk woord van troost naar andere dansers toe, wanneer deze zelf ontevreden zijn van hun prestatie of door kwetsuren aan de zijkant moeten staan.
 1. Waardering

Positief bekrachtigen en interesse

 • Lesgevers geven feedback naar ouders toe over de inzet van hun kind tijdens de dansles.
 • Als dansers zich inzetten mogen ouders ook terecht fier zijn – dat gevoel moeten we overbrengen

Inzet van vrijwilligers en lesgevers

 • Bij optredens nodigen we zelf ouders uit om mee als vrijwilliger de kar te trekken.
 • Samen een geheel tot een goed einde brengen, stimuleert de clubsfeer.
 1. Veiligheid

Sportuitrusting

 • Wij informeren ouders over het belang van degelijke zandvrije sportschoenen en soepele kledij om de veiligheid binnen de danslessen te kunnen garanderen en het gevaar op kwetsuren te minimaliseren.
 • Wij hebben een voorraad aan tweede handskledij voor ouders die het niet zo breed hebben.

Respect voor materiaal en infrastructuur

 • Schoenen moeten verwisseld worden buiten op de banken die voor de danszaal staan of in de kleedkamer van danszaal 1
 • De kleedkamer moet proper achtergelaten worden. Indien een groep rommel achterlaat, zullen die er op gewezen worden.
 • Ouders dienen hun kinderen te leren dat afval in de vuilbak hoort. De vuilbakken staan op 5 meter van de danszaal.

Pesten en agressie

 • Bij het begin van het dansjaar wordt aan de ouders gezegd dat pestgedrag niet aan de orde is.
 • Bij hardnekkig pestgedrag worden ouders gecontacteerd om samen met de zorgcoach en de danser(s) naar oplossingen te zoeken. Blijft het duren, dan wordt aan de ouders meegedeeld dat we de danser aan de deur zetten en hij/zij niet meer welkom is omdat de betrokkene(n) de clubsfeer verpest.

Gedragscodes dansleerkracht/danser

 1. Respect en afspraken

Aanwezigheid en afspraken nakomen

 • Uitleggen waarom het noodzakelijk is dat de danser op tijd komt.
 • Bij het begin van het dansjaar worden er duidelijke afspraken gemaakt.
 • Dansen is een teamsport en binnen de choreo kan niemand gemist worden. Afwezigheid zorgt ervoor dat het geheel geen geheel meer is.
 • Elke danser heeft een verantwoordelijkheid naar de andere dansers binnen de groep toe
 • Afwezigheden worden gemeld

Respect

 • Dansleerkrachten vertellen hoe we met dansmateriaal en de accommodatie omgaan. We behandelen materiaal met respect en we verlaten de accommodatie zoals we ze gevonden hebben.
 • Dansers lachen niet met het minder presteren van andere dansers. Alle dansers doen hun best binnen de mogelijkheden.
 • We behandelen mekaar, de lesgevers en de vrijwilligers met respect. Dat dwingen we af om een goed resultaat neer te kunnen zetten. Enige discipline is daarbij noodzakelijk.

Inzet

 • We spreken af dat niemand de kleedkamers verlaat alvorens die opgeruimd is.
 • We geven een complimentje wanneer dit weer goed is afgelopen

Respect voor het gerief van anderen

 • We kijken erop toe dat elke danser zorg draagt voor het eigen materiaal en dat van anderen
 1. Plezier beleven

Plezier maken

 • De lessen worden opgebouwd rond verhaallijnen waarbij leuke anekdotes worden verteld om lijnen duidelijker te maken.
 • Er wordt regelmatig aan de dansers gevraagd of de aanpak goed is.
 • Dansers kunnen aangeven welke oefeningen of dansen ze het liefst doen.
 1. Fair play

Omgaan met winst en verlies

 • Bij jaloezie en onsportief gedrag geeft de lesgever opmerkingen. Het probleem wordt binnen de groep besproken. Iedereen kan zeggen hoe ze het gedrag hebben ervaren en waarom ze het zo storend vinden.
 • De lesgever maakt duidelijk dat het niet om de beste gaat maar om het resultaat van het geheel.
 • De lesgever plant in de choreo een rotatie, zodat alle dansers even in de spotlight kunnen staan. Ze legt dit ook uit en zegt ook waarom de sterkere op de eerste rij vaak tot steun zijn voor de rest.
 1. Waardering

Voor elke danser

 • Elke danser is een pareltje voor de dansleerkracht die de opdracht heeft om dat pareltje zo mooi mogelijk te laten schitteren.

Voor de dansleerkracht

 • Dansers waarderen de leerkracht door een aangepast gedrag aan de dag te leggen.
 • Aangepast gedrag is noodzakelijk om ‘te leren’.
 • Er is een open cultuur maar dit wil niet zeggen dat ‘grove ongepaste uitspraken’ moeten geduld worden.
 1. Veiligheid

Pesten en agressie

 • Wij tolereren geen pestgedrag bij de dansers en gaan onmiddellijk gepast reageren met waarschuwingen.
 • We spreken de ouders erover aan en trachten samen tot een oplossing te komen
 • Bij herhaaldelijk negatief gedrag kan de deelnemer in de club geweigerd worden omdat zij de veiligheid en het goed voelen binnen de club verstoren en dit wordt naar danser en ouders duidelijk gemaakt.

Sportuitrusting

 • Dansers die het thuis financieel moeilijk hebben, hebben recht op een speciaal tarief via de Z-pas en hebben ook recht op tweede handskledij aan lagere prijzen zodat ze toch in de juiste outfit naar de dansles kunnen komen.